คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
รายได้สถานศึกษา0.000.000.000.00
งบอุดหนุน(รายหัว)0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
โรงเรียนบ้านสบกอน0.000.000.000.00

โรงเรียนบ้านสบกอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ เลขที่ 193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 054-797003 อีเมล์ sobkornschool@gmail.com